Service Laptop Botosani

Acte si documente necesare

Acte necesare infiintare PFA

By on decembrie 8, 2012 in Societati with 1 Comment


Acte necesare PFA. In acest articol gasitli lista de Acte necesare infiintare PFA (Persoana Fizica Autorizata).

Infiintare PFA – Persoana Fizica Autorizata:

Pentru infiintare PFA, persoanele fizice au obligatia să solicite înregistrarea în registrul comertului si autorizarea functionării, înainte de începerea activitătii economice, ca persoane fizice autorizate autorizate, denumite PFA.

Pentru infiintarea unui PFA, sunt exigibile  persoanele care au varsta peste 18 ani si au  fie pregatirea sau experienta  profesionala in domeniul pentru care doresc sa se autorizeze.

Documente necesare pentru inregistrare la registrul comerţului, inregistrare fiscala si autorizarea funcţionarii a persoanelor fizice autorizate (PFA):

1. Cererea de înregistrare (original);
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată);
5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original);
7. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 1 sau model 2, după caz).
8. Dacă este cazul:

 • – precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.);
 • – documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);
 • – documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);
 • – documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);

9. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).
10. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.

Vezi Adrese Oficiile Registrului Comerţului din toata tara

Nota:

 • Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către persoana fizică autorizată; în cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare.
 • Redactarea actelor, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate, prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
 • Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor.
 • Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru persoanele fizice autorizate se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale.

Dovezile privind sediul profesional, puncte de lucru pot fi făcute, la alegerea solicitantului, cu unul dintre
următoarele documente:

1. Certificat de rol fiscal/rol agricol, în termen de valabilitate, sau
2. Contract de vânzare-cumpărare, intabulat, sau
3. Contract de schimb, intabulat, sau
4. Contract de închiriere înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, pentru cel încheiat între persoane fizice
şi persoane juridice ori între persoane fizice, sau
5. Contract de subînchiriere, sau
6. Contract de concesiune, intabulat, sau
7. Contract de leasing imobiliar, sau
8. Contract de comodat, în original, în formă autentică sau sub semnătură privată, însoţit de actul doveditor al proprietarului, intabulat, sau
9. Contract de donaţie, în formă autentică, intabulat, sau
10. Contract de uz, sau
11. Contract de uzufruct, sau
12. Extras de carte funciară, în termen de valabilitate la depunere, sau
13. Certificat de moştenitor, sau
14. Act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, intabulat, sau
15. Hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea (intabulată) sau folosinţa/uzufructul, sau
16. Hotărâre judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, intabulată, sau
17. Proces verbal de recepţie a construcţiei, intabulat, sau
18. Act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite.

Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu unul dintre următoarele
documente necesare:

 • – diploma;
 • – certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
 • – certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în
 • condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
 • – certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie
 • de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de
 • primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
 • – atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
 • – atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
 • – orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate se depune la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare şi poate fi dat în faţa notarului public, în formă legalizată, ori în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura.

Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal,
ordin de plată etc.

Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

Cat dureaza infiintare PFA?

De regula termenul de inmatriculare  poate fi intre 3 – 5 zile, daca exista  toate documentele necesare  pentru ca dosarul sa fie complet.

Procedura  legala  prin care, persoanele fizice se pot inregistra si autoriza pentru desfasurarea de activitati economice sub forma de Persoana Fizica Autorizata, este reglementata prin – OUG 44/2008 şi OUG 46/2011.

Legea care reglementeaza infiintarea si activitatea PFA este OUG nr. 44/2008.

PFA-ul are dreptul sa angajeze lucratori conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2011, pentru modificarea si completarea art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, publicata în Monitorul Oficial 350 din 19 mai 2011.

Persoana fizică autorizată va tine contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Principala diferenta dintre persoana fizica autorizata (PFA)  si Intreprindere Individuala (I.I.)  apare in art. 24. (OUG 44/ 2008) care prevede urmatoarele: “Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii”

Pentru idei de afaceri viziteaza Afaceri Offline.

Tags: , , ,

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

There is 1 Brilliant Comment

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ferastrau spune:

  ma intereseaza PFA in agricultura

Post a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top