Pasapoarte

Titlul de Calatorie

Titlul de cãlãtorie este documentul care se elibereazã de Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare ale României cetãtenilor români aflati în strãinãtate, care nu mai posedã document de cãlãtorie valabil, pentru ca titularul sã îsi poatã continua cãlãtoria, reglementa sederea pe teritoriul unui stat ori pentru a se întoarce în tarã. De la data stabilitã potrivit art. 6 alin. (3) din lege, titlul de cãlãtorie se elibereazã cetãtenilor români aflati în strãinãtate, care nu mai...

Eliberare Pasapoarte simple in caz de deteriorare, furt sau pierdere a pasaportului

Eliberarea Pasapoartelor simple in caz de deteriorare, furt sau pierdere a pasaportului: A. CERERILE PENTRU ELIBERAREA PASAPOARTELOR SIMPLE TEMPORARE SI A PASAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE, ÎN CAZ DE DETERIORARE SE DEPUN PERSONAL DE SOLICITANTI, ÎNSOTITE DE: - Documentele mentionate anterior necesare emiterii pasaportului; - Dovada achitãrii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, dupã caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu temporar în regim de urgentã prevãzut de lege, completate pe numele...

Eliberare pasapoarte simple electronice

(1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice se depun personal de cãtre solicitanti, însotite de urmãtoarele documente necesare: a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original si în fotocopie. Cartea de identitate provizorie trebuie însotitã de certificatul de nastere, în original si în fotocopie; b) dovada achitãrii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, dupã caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea...

Eliberare Pasapoarte simple cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate

Eliberarea Pasapoartelor simple cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate: Cetãteanul român care si-a stabilit domiciliul în strãinãtate poate depune cerere pentru eliberarea unui pasaport simplu electronic sau a unui pasaport simplu temporar, cu mentionarea statului de domiciliu, personal, în strãinãtate, la Misiunile Diplomatice sau la Oficiile Consulare ale României, iar în tarã, la Serviciile Publice Comunitare pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple pe a cãror razã titularul a avut ultimul domiciliu sau, dupã caz,...

Eliberare pasapoarte simple

Documente necesare pentru Eliberarea pasapoartelor simple: (1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se depun personal de cãtre solicitanti, însotite de urmãtoarele documente: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original si în fotocopie. Cartea de identitate provizorie trebuie însotitã de certificatul de nastere, în original si în fotocopie; dovada achitãrii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, dupã caz, a tarifului...

Eliberare Pasapoarte pentru minori

Eliberarea Pasapoartelor pentru minori. Minorilor cetateni români li se elibereaza pasapoarte în urmatoarele conditii: A. În cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani- cererile se formuleazã de cãtre: a) ambii pãrinti; b) pãrintele împuternicit de celãlalt pãrinte printr-o procurã specialã ori care are acordul scris al celuilalt pãrinte; c) pãrintele cãruia i-a fost încredintat minorul prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã si irevocabilã; d) pãrintele în favoarea cãruia s-a pronuntat o hotãrâre judecãtoreascã...

Eliberarea Adeverintelor necesare la Ambasade

Acte necesare pentru eliberarea Adeverintelor necesare la Ambasade sau Dovezi privind Dreptul de folosire al pasaportului: copie dupa actul de identitate al solictantului; taxa consulara în valoare de 22 lei (RON), se achita la GHISEUL TREZORERIEI. Daca solicitantul nu se poate deplasa la sediul S.P.C.E.E.P.S. poate mandata prin procura, în conditiile legii o alta persoana care va prezenta copie dupa actul de identitate al acestuia si procura.  

Cerere pentru atribuire de Cod Numeric Personal

Având în vedere ca, începând cu luna ianuarie 2010, s-a generalizat la nivelul întregii tari eliberarea pasaportului simplu electronic, din punct de vedere tehnic nu mai este posibila înregistrarea cererilor de eliberare a unui astfel de document, daca solicitantul nu are atribuit cod numeric personal. Cetatenii români, carora nu le-a fost atribuit cod numeric personal, vor depune cerere scrisa pentru atribuirea codului numeric personal la structura de Stare Civila din cadrul oricarui Serviciu Public...