Service Laptop Botosani

Acte si documente necesare

Eliberare Pasapoarte pentru minori

By on aprilie 6, 2012 in Pasapoarte with 0 Comments


Eliberarea Pasapoartelor pentru minori. Minorilor cetateni români li se elibereaza pasapoarte în urmatoarele conditii:

A. În cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani- cererile se formuleazã de cãtre:

a) ambii pãrinti;

b) pãrintele împuternicit de celãlalt pãrinte printr-o procurã specialã ori care are acordul scris al celuilalt pãrinte;

c) pãrintele cãruia i-a fost încredintat minorul prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã si irevocabilã;

d) pãrintele în favoarea cãruia s-a pronuntat o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã si irevocabilã, prin care instanta a suplinit acordul celuilalt pãrinte;

e) unul dintre pãrinti, chiar dacã nu existã acordul celuilalt pãrinte, numai pentru situatiile prevãzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege;

f) pãrintele supravietuitor;

g) reprezentantul legal al minorului;

h) persoana împuternicitã printr-o procurã specialã de persoanele prevãzute la lit. a), c), d), f) si
g).

Cererile care privesc eliberarea unui pasaport simplu electronic pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formuleazã de persoanele prevãzute mai sus, prezenta minorului la depunerea acestor cereri fiind obligatorie. Cererile trebuie însotite de documentele prevãzute la lit. a)-j), dupã caz.

Documente necesare eliberare Pasapoarte pentru minori:

a) certificat de nastere al minorului, în original si în fotocopie;

b) document(e) de identitate ale pãrintilor sau al unuia dintre pãrinti, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original si în fotocopie;

c) hotãrâre judecãtoreascã de încredintare a minorului rãmasã definitivã si irevocabilã, în original si în fotocopie, numai pentru cererile formulate de persoanele prevãzute la alin. (1) lit. c) sau g) ori pentru cele formulate de persoana împuternicitã de cãtre acestea potrivit alin. (1) lit. h);

d) hotãrâre judecãtoreascã prin care instanta a suplinit acordul celuilalt pãrinte, rãmasã definitivã si irevocabilã, în original si în fotocopie, numai pentru cererile formulate de pãrintele prevãzut la alin. (1) lit. d) ori pentru cele formulate de persoana împuternicitã de cãtre acesta potrivit alin. (1) lit. h);

e) documente emise de institutia care organizeazã studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativã românã cu competente în domeniu sau, dupã caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicalã românã, din care sã rezulte perioada si statul sau statele în care se vor desfãsura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de pãrintele prevãzut la alin. (1) lit. e) ori pentru cele formulate de persoana împuternicitã de acesta potrivit alin. (1) lit. h), în original si în fotocopie;

f) act de deces al pãrintelui, pentru cererile formulate de pãrintele supravietuitor prevãzut la alin. (1) lit. f) ori pentru cele formulate de cãtre persoana împuternicitã de acesta potrivit alin. (1) lit. h), în original si în fotocopie;

g) procurã specialã sau declaratie privind acordul celuilalt pãrinte, pentru cererile formulate de pãrintele prevãzut la alin. (1) lit. b), în original;

h) procurã specialã, pentru cererile formulate de persoana împuternicitã potrivit alin. (1) lit. h), în original;

i) dovada achitãrii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, dupã caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu în regim de urgentã, prevãzut de lege, completate pe numele minorului, în original;

j) pasaportul anterior al minorului, dacã acesta existã;

k) douã fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situatiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii.

 

B. În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani- cererile se formuleazã de cãtre acestia numai cu acordul:

a) ambilor pãrinti;

b) pãrintelui cãruia i-a fost încredintat minorul prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã si irevocabilã;

c) pãrintelui în favoarea cãruia s-a pronuntat o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã si irevocabilã, prin care instanta a suplinit acordul celuilalt pãrinte;

d) unui pãrinte, chiar dacã nu existã acordul celuilalt pãrinte, doar în situatiile prevãzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege;

e) pãrintelui supravietuitor;

f) reprezentantului legal al minorului.

Cererile care privesc eliberarea pasaportului simplu temporar sau a pasaportului simplu electronic pot fi formulate si de minorul cãsãtorit în conditiile legii, fãrã a mai fi necesar acordul pãrintilor sau al reprezentantului legal.
Documente necesare eliberare Pasapoarte pentru minori:

a) cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original si în fotocopie. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate având forma si continutul stabilite potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cãrtii de imobil, cu modificãrile ulterioare, trebuie însotite de certificatul de nastere, în original si în fotocopie;

b) declaratie, hotãrâre judecãtoreascã sau act de stare civilã, astfel:

1. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor datã de ambii pãrinti, în
original;

2. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor datã de pãrintele sau reprezentantul legal cãruia i-a fost încredintat minorul prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã si irevocabilã, în original, însotitã de hotãrârea instantei, în original si fotocopie;

3. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor datã de un pãrinte, chiar dacã nu existã acordul celuilalt pãrinte, în original, însotitã de documentele emise de institutia care organizeazã studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativã românã cu competente în domeniu sau, dupã caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicalã românã, din care sã rezulte perioada si statul sau statele în care se vor desfãsura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original si fotocopie; sau

4. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor datã de pãrintele supravietuitor, în original, însotitã de actul de deces al celuilalt pãrinte, în original si în fotocopie;

5. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor datã de un pãrinte si hotãrâre judecãtoreascã prin care instanta a suplinit acordul celuilalt pãrinte, rãmasã definitivã si irevocabilã, în original si în fotocopie; sau

6. certificat de cãsãtorie al minorului cãsãtorit în conditiile legii, în original si în fotocopie.

C) dovada achitãrii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, dupã caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu în regim de urgentã, prevãzut de lege, completatã pe numele minorului, în original;

D) pasaportul anterior, dacã acesta existã.

Declaratiile privind acordul de eliberare a pasaportului simplu, a pasaportului simplu electronic si a pasaportului simplu temporar pentru minor se dau în fata functionarului care primeste cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale pãrintilor, al unuia dintre pãrinti, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original si fotocopie.

Declaratiile privind acordul de eliberare a pasaportului simplu, a pasaportului simplu electronic si a pasaportului simplu temporar pentru minor, date în alte conditii decât cele prevãzute la alin. (3), precum si procura specialã trebuie sã fie autentificate, în tarã de Notarul Public, iar în strãinãtate de Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare ale României ori de autoritãtile strãine.

Hotãrârile judecãtoresti pronuntate în strãinãtate trebuie sã îndeplineascã conditiile prevãzute de lege pentru recunoastere si punere în executare.

Actele de stare civilã ale cetãtenilor români eliberate de autoritãti strãine trebuie sã fie înscrise sau transcrise în registrele de stare civilã române, potrivit legii.

Declaratiile si procura specialã prevãzute anterior, precum si actele de stare civilã ale strãinilor si ale cetãtenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European emise de autoritãtile strãine, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:

a) documentele eliberate de autoritãtile statelor semnatare ale Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobatã prin Legea nr. 52/2000, cu modificãrile ulterioare, se apostileazã;

b) documentele eliberate de autoritãtile statelor cu care România a încheiat tratate de asistentã judiciarã sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altã formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;

c) documentele care nu se încadreazã în categoriile prevãzute la lit. a) si b) se supralegalizeazã în conditiile prevãzute de art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

Declaratiile prevãzute anterior, precum si documentele emise de institutia strãinã care organizeazã studiile sau concursurile ori care urmeazã sã efectueze tratamentul medical trebuie sã fie însotite de o traducere legalizatã.

 

Cetateni romani minori cu domiciliul in strainatate:
Domiciliul cetãteanului român minor se stabileste de drept, în conditiile legii, în statul în care au domiciliul ambii pãrinti, pãrintele supravietuitor, pãrintele cãruia i-a fost încredintat prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã si irevocabilã ori reprezentantul legal. În situatia în care pãrintii nu au acelasi domiciliu, domiciliul minorului este cel stabilit de comun acord de acestia sau, în situatia în care existã neîntelegeri între pãrinti, de instanta de judecatã.

Dovada domiciliului în strãinãtate al minorului se face cu:

a) pasaportul acestuia, în care este mentionat statul de domiciliu;

b) pasaportul pãrintilor, unuia dintre pãrinti sau reprezentantului legal, dupã cum urmeazã:

1. pasapoartele ambilor pãrinti, în cazul în care acestia au domiciliul în acelasi stat; sau

2. pasaportul unuia dintre pãrinti si declaratia celuilalt pãrinte, prin care îsi exprimã acordul cu privire la domiciliul minorului sau, dupa caz, hotararea judecãtoreascã prin care instanta a suplinit acordul celuilalt pãrinte, rãmasã definitivã si irevocabilã;

3. pasaportul pãrintelui supravietuitor;

4. pasaportul pãrintelui cãruia i-a fost încredintat minorul prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã si irevocabilã;

5. pasaportul reprezentantului legal.

 

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple face câteva recomandari pentru persoanele care se vor prezenta pentru eliberarea unui pasaport:

  • pentru calitatea fotografiei trebuie adoptata o tinuta vestimentara în culori pastelate – de evitat culorile deschise;
  • documentele de identitate (carti de identitate, buletine de identitate, carti de identitate provizorii, pasapoarte) prezentate de parinti la depunerea cererilor pentru copii sa fie în termen de valabilitate;
  • certificatele de stare civila sa fie în buna stare, cele deteriorate, cu modificari de continut, cu stersaturi, fiind nule de drept – potrivit legislatiei în vigoare;
  • obligatoriu, la depunerea cererilor, se prezinta pasapoartele anterioare, în vederea anularii, chiar daca termenul de valabilitate a acestora a expirat.

Tags: ,

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Post a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top