Service Laptop Botosani

Acte si documente necesare

Inregistrare nastere

By on aprilie 9, 2012 in Stare Civila with 0 Comments


Inregistrarea nasterii se face la sediul serviciului public comunitar local de evidenta persoanelor/ primaria municipiului, orasului, sau comunei în care s-a produs nasterea. Au obligatia de a face declaratia de nastere oricare dintre parinti, iar daca din diferite motive nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere sau personalului din unitatea în care a avut loc nasterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunostinta despre nasterea unui copil.

Termenul pentru declararea si înregistrarea nasterii copilului este de:

 • 15 zile de la data nasterii pentru copilul nascut viu si aflat în viata;
 • 3 zile de la data nasterii pentru copilul nascut mort;
 • 24 de ore de la data decesului pentru copilul nascut viu care a decedat înauntrul termenului de 15 zile;

Cînd declaratia de nastere a fost facuta dupa expirarea termenelor precizate mai sus, dar înauntrul termenului de un an de la nastere, întocmirea actului de nastere se face cu aprobarea primarului, respectiv a sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera.

Daca declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se întocmeste în baza hotarârii judecatoresti, definitive si irevocabile privind încuviintarea înregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare înregistrarii. Instanta competenta este judecatoria locului de domiciliu a solicitantului.

Acte si documente necesare pentru inregistrare nastere:

Înregistrarea nasterii copilului se face în baza declaratiei verbale, prezentându-se urmatoarele
documente:

 • certificatul medical constatator al nasterii întocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de înregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
 • certificatul de nastere în original si în copie, actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
 • certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti, original si copie.

Declaraţia de naştere se face în localitatea în care s-a produs naşterea la biroul de stare civilă. Declaraţia se poate face (obligatoriu) de unul dintre părinţii copilului, medicul sau asistenţa care a asistat la naştere, sau oricare altă persoanăcare are cunoştinţă despre naşterea copilului.

Odată cu declaraţia de naştere vor fi prezentate următoarele înscrisuri:

 • – certificatul medical constatator al naşterii;
 • – actele de identitate ale părinţilor nou- născutului original şi copii;
 • – certificatul de căsătorie original şi copie;
 • – pentru copii din afara căsătoriei actul de identitate şi certificatul de naştere al mamei original şi copie;
 • – pentru părinţii minori, aceştia vor fi însoţiti de reprezentantul legal care va avea asupra sa actul de identitate.

Termenul de declarare a naşterii:

 • – 15 zile de la data naşterii pentru copilul născut- viu şi aflat în viaţă;
 • – 3 zile de la data naşterii pentru copilul născut- mort;
 • – 30 de zile pentru copilul cu vârsta până la un an găsit sau abandonat de mamă;

În aceste trei situaţii sunt cuprinse atât ziua naşterii (a găsirii) cât şi ziua în care se face declaraţia.

 • – 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat în termenul de 14 zile.
 • – După termenele precizate, dar în termen de un an, înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului.
 • – După trecerea unui an de zile, înscrierea naşterii se face prin sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă.

Situaţii speciale:
– Adopţia;
– Copil abandonat în unitatea sanitară;
– Copil găsit;
– Copil născut în afara căsătoriei;
– Copil din căsătorie a cărui părinţi au nume de familie diferite;
– Sentinţe de înregistrare tardivă a naşterii.

Pentru toate aceste situaţii va trebui să vă adresaţi ofiţerului de stare civilă din localitatea unde s-a născut copilul, fiind necesare o serie de înscrisuri specifice fiecărei situaţii.

Nota: Este posibil ca lista sa nu fie completa sau poate contine informatii neactualizate. Daca
observati omisiuni sau date incorecte, va rugam sa ne contactati.

Situaţii particulare:

A. În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini, sunt necesare documentele enumerate anterior, precum şi următoarele:

– Paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în fotocopie, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;
– Certificatul de căsătorie al părintilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă parintii sunt căsătoriţi; dacă se înregistrează naşterea unui copil din afara căsătoriei, este necesar să se prezinte certificatul de naştere al mamei în original împreună cu traducerea legalizată. Originalul certificatului de căsătorie, reaspectiv de naştere al mamei eliberate de autorităţile străine şi traducerile acestora (dacă nu sunt făcute în România) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) Documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din
05.10.1961 se apostilează;
b) b) Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de
asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
c) c) Documentele care nu se regăsesc în una din situaţiile prevăzute anterior, se supralegalizează,
în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.
Procedura supralegalizării documentului presupune existenţa a trei ştampile pe originalul
documentului prezentat, după cum urmează: ştampila aplicată de autoritatea emitentă a actului,
conform procedurii stabilite de statul de origine, ştampila misiunii diplomatice a României din
statul de origine sau misiunea diplomatică a statului de origine din România; ştampila
Ministerului Afacerilor Externe din România – Direcţia Relaţii Consulare, cu sediul în Aleea
Alexandru nr. 24;
– În cazul în care căsătoria parintilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea certificatelor în registrele de stare civilă române; nasterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinţilor;
– – Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului, instanşa de tutelă stabileşte numele de familie şi/sau prenumele, după caz.

B. Înregistrarea tardivă a naşterii. Dacă declaraţia de naştere a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile privind încuviinţarea înregistrării tardive, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării.

C. Înregistrarea adopţiei. Competenţa aparţine structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, ofiţerului de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află domiciliul adoptatului sau a sediului instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul. Dacă adoptatul este cetăţean român cu domiciliul în străinătate, noul act de naştere se va întocmi de către Direcţia de Stare Civilă a Sectorului 1.

Actele necesare: sentinţa judecătorească, în copie legalizată de către instanţa care a pronunţat-o, definitivă, certificatul de naştere în original al adoptatului, certificatul de căsătorie al adoptatorilor, în original şi fotocopie, actele de identitate, în original şi fotocopie (adoptatori şi adoptat, dacă este cazul).

D. Înregistrarea adopţiei încuviinţată în străinătate.
Acte necesare: sentinţa de recunoaştere de către tribunalul competent a sentinţei de încuviinţare a adopţiei din străinătate, conform prevederilor art. 166 şi 170 din Legea nr. 105/1992; sentinţa de adopţiei în original, împreună cu traducerea legalizată, certificatul de naştere în original al adoptatului şi, după caz, certificatul de căsătorie şi certificatele de naştere ale copiilor, certificatul de căsătorie al adoptatorilor, tradus şi legalizat, dacă este cazul, precum şi actul de identitate al adoptatului. Cererea pentru întocmirea noului act de naştere se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială.

Sentinţa de adopţie prezentată în original, traducerea legalizată, dacă nu este făcută în România, precum şi procura specială, dacă este dată în străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 se apostilează; Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate; Documentele care nu se regăsesc în una din situaţiile prevăzute anterior, se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.

Tags: , , ,

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Post a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top