Acte si documente necesare

Autorizatia de desfiintare

Acte necesare eliberare autorizatie de desfiintare: Cerere tip pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare si anexele acesteia completate de catre proiectant sau de catre proprietarul imobilului. Dovada, in copie legalizata la notariat a actului de proprietate si certificat rol fiscal. Certificatul de urbanism (in termen de valabilitate). Dovada de achitare a taxei legale, in original. Proiectul pentru autorizatia de desfiintare, in dublu exemplar, intocmit conform legislatiei in viguare. Declaratie pe propria raspundere din care sa...

Autorizatie de construire

Autorizatia de construire, documentatie si acte necesare: Dosarul se intocmeste conform legilor 50/1991 – Legea privind autorizarea lucrarilor in constructii si 453/18.07.2001(lege care completeaza si aduce modificari legii 50/1991) si va cuprinde: cerere de eliberare autorizatie de construire; anexa la cererea completata; chitanta de achitare taxei de eliberare a autorizatie de construire/desfiintare; planul de amplasare a terenului in zona (planurile cadastrale); certificat de urbanism; toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism; acte notariale (la...

Acte necesare certificat de urbanism

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism: Baza legala : Legea 50/1991, republicata in 2004, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in M.Of. nr. 933/2004, Ordinul 1943/2001 publicat in M.Of. nr. 231/2002, Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, publicata in M.Of. nr. 373/2001 Acte necesare pentru obtinere certificat de urbanism: 1. Cerere tip pentru emiterea Certificatului de Urbanism – completata integral si corect 2. Copie dupa Extras Carte Funciara sau alt...

Transcriere Certificat de Nastere in Registrele Romane

Acte necesare pentru transcrierea Certificatului de Nastere in registrele romane: Acte necesare transcriere certificat de nastere in registrele romane: – Certificatul de naştere original APOSTILAT ( APOSTILA CONVENTIEI DE LA HAGA ) ; – copie xerox după certificat; – traducere a certificatului, în limba română, legalizată de un notar public român sau de ambasada României din statul unde a avut loc naşterea sau de un birou notarial din străinătate ce aplică apostila convenţiei de...

Transcriere Certificat de Deces

Acte necesare si proceduri pentru transcriera Certificatului de Deces: Acte necesare Transcriere Certificat de Deces: - Certificatul de deces original- APOSTILAT (APOSTILA CONVENŢIEI DE LA HAGA); - Copie după certificat; - Traducere a certificatului în limba română, legalizată de un notar public român, sau de ambasada României din statul unde a avut loc căsătoria, sau de un birou notarial din străinătate ce aplică apostila convenţiei de la Haga; - Copie după certificatul de naştere şi...

Acte necesare schimbare nume

Acte necesare si proceduri pentru schimbarea de nume pe cale administrativa: Schimbarea de nume pe cale administrativa este o procedură supusă condiţiilor O.G. 41/ 2003.  Schimbarea de nume se face în localitatea în care persoana care solicită schimbarea de nume/ prenume îşi  are domiciliul stabil.  Este o procedură care se poate face de către titular, cu excepţia minorilor care sunt reprezentaţi de părinţii lor şi care solicită schimbarea de nume/ prenume în nume propriu...

Acte necesare Divort Administrativ

Acte necesare pentru divortul administrativ: - Cererea se depune, fie la biroul stare civilă unde s-a oficiat căsătoria, fie în localitatea în care soţii au acelaşi domiciliu stabil înscris în actul de identitate. - Nu se primesc cereri dacă anterior există o altă cerere de divorţ pe rolul instanţei sau al unui birou notarial. - Procedura se adresează doar soţilor care nu au copii minori din căsătorie sau din afara căsătoriei. - Soţii trebuie...

Acte necesare intocmire livret de familie

Acte Necesare pentru intocmirea livretului de familie: - ACTELE DE IDENTITATE ALE SOTILOR; - CERTIFICATUL DE CASATORIE ; - CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR; si dupa caz: - CERTIFICATUL DE DECES AL UNUIA DINTRE SOTI SAU ALE COPIILOR ; - HOTARIREA JUDECATOREASCA DEFINITIVA SI IREVOCABILA PRIVIND DESFACEREA CASATORIEI; - HOTARIRE JUDECATOREASCA DEFINITIVA SI IREVOCABILA DE ADOPTIE; - ORICE DOCUMENT CARE ATESTA MODIFICAREA RELATIILOR DE AUTORITATE PARENTALA , INCREDINTARE SAU PLASAMENT FAMILIAL AL COPIILOR. NOTA...

Acte necesare stabilirii timbrului de mediu

Pentru calcularea valorii timbrului de mediu, doritorii trebuie sa depuna la finante, urmatoarele acte si documente necesare pentru calculul timbrului de mediu 2013: Acte si documente necesare calcularii valorii timbrului de mediu: 1 timbru fiscal de 2 lei cerere tip de stabilire a timbrului de mediu (de la finante) declaratie tip pe proprie raspundere privind rulajul mediu anual la data imnatricularii in Romania. Pe langa acestea mai sunt necesare si urmatoarele documente in copie...

Despre Impozitul pe venitul din activitati agricole

Informatii despre impozitul pe venituri din activitati agricole (impozit agricol): Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de catre organul fiscal competent, adica administratiile financiare locale, prin aplicarea unei cote de 16% la normele de venit, respectiv 5,5% pentru plata asigurarilor de sanatate. Cand se depune declaratia pentru impozit pe venitul din activitati agricole (impozitul pe venitul agricol): Agricultorul trebuie sa depuna declaratia pentru impozitul pe venitul agricol pana la data de 25 mai a anului...